Brak wyników

Regulaminudziału w Konferencji

Ogólne warunki świadczenia usługi szkoleniowej pn.

IX Łódzkie Dni Uroginekologiczne / UROGINEKOLOGIA 2022 / uroginekologia to nie tylko operacje – aspekty praktyczne

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Organizator

  Centrum Medyczne Być kobietą s.c., z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Stare Krasnodęby 15B, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000834590, NIP: 7322199258.

 2. Organizator techniczny

  Spółka Forum Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000037307, NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł odpowiedzialna w imieniu Organizatora za przygotowanie techniczne platformy on-line, przyjmowanie i rozliczanie zamówień oraz wydawanie certyfikatów.

 3. Zamawiający

  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.

 4. Konsument

  zamawiający będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca

  zamawiający będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca-Konsument

  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Składający zamówienie

  osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego np. Zarząd spółki, prokurent działający zgodnie z reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców, pełnomocnik itp.

 8. Uczestnik

  uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.

 9. Szkolenie

  IX Łódzkie Dni Uroginekologiczne / UROGINEKOLOGIA 2022 / uroginekologia to nie tylko operacje – aspekty praktyczne organizowana on-line w dniach 9-10.12.2022 r., które może odbywać się zarówno w formie fizycznej jak i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online), w tym w formie hybrydowej.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi technicznemu przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, faksem lub pocztą - wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą dokonać potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.
 3. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.
 4. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Organizatorowi technicznemu formularza zgłoszenia lub potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem, Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia - Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Po złożeniu zgłoszenia, Zamawiający otrzyma "Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu", zawierające m.in. dane dotyczące platformy on-line wykorzystywanej do Szkolenia, pozostałe informacje organizacyjne lub dodatkowo fakturę pro forma.

Rozdział 4. Płatność za Szkolenie

 1. Płatności za Szkolenie można dokonywać:
  • poprzez płatność online – płatność następuje w momencie złożenia zamówienia,
  • na podstawie wystawionej przez Organizatora technicznego faktury pro forma, przesłanej przez Organizatora technicznego przez terminem Szkolenia,
  • na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora technicznego. Wystawienie faktury VAT nastąpi na 30 dni przed datą Konferencji ale nie później niż 7 dni po dacie Konferencji.
 2. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora technicznego do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora technicznego listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy Organizatora technicznego. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta decyduje data wysłania oświadczenia.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia i nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 3. Jeżeli do złożenia zamówienia dochodzi na tyle późno, że otwarcie Szkolenia nastąpi przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest wyrażenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta zgody na spełnienie przez Organizatora technicznego świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na spełnienie przez Organizatora technicznego świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy zawiera również informację o wyłączeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
 4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 oraz potwierdzenie informacji o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy jest warunkiem zawarcia Umowy.
 5. W przypadku niedoręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie wskazanym w ust. 2 jak też w przypadku nieuczestniczenia przez Uczestnika w Szkoleniu bez wcześniejszego oświadczenia o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
 6. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 7. Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienia od Umowy) zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

Rozdział 6. Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą faxu albo e-mailem na adres Organizatora technicznego.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora technicznego.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 7 pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 7. Informacje dodatkowe

 1. Każdy uczestnik po szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 2. Uczestnicy otrzymują certyfikaty w formie elektronicznej lub certyfikat w formie papierowej. Certyfikaty w formie elektronicznej są bezpłatne. Certyfikaty w formie papierowej są wystawiane na życzenie uczestnika za dodatkową opłatą.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 4. Jeżeli przeprowadzenie Szkolenia w umówionym zakresie jest z przyczyn niezawinionych przez Organizatora niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w tym w szczególności w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia lub jego przesunięcia na późniejszy termin.
 5. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora technicznego zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 6. Materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia oraz po jego zakończeniu są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 7. Zamawiający i/lub Uczestnik nie ma prawa do przekazywania innym podmiotom materiałów udostępnionych przez Organizatora, sporządzonych w wersji pisemnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, zarówno w celach prywatnych, jak i zarobkowych, w szczególności w celu zapoznania się przez inne osoby z przebiegiem Szkolenia.

Rozdział 8. Warunki udziału w Szkoleniu organizowanym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online).

 1. Uczestnik może wziąć udział w Szkoleniu organizowanym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online) poprzez zalogowanie się na dedykowanej stronie internetowej lub wskazanej przez Organizatora lub Organizatora technicznego aplikacji.
 2. W celu przeprowadzenia Szkolenia Organizator techniczny może korzystać z zewnętrznych stron internetowych lub aplikacji. W takim przypadku warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu może być założenie indywidualnego konta użytkownika oraz akceptacja regulaminu świadczenia usług obowiązującego na wskazanej przez Organizatora technicznego stronie internetowej lub w aplikacji.
 3. Warunki techniczne Szkolenia organizowanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online):
  • komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu;
  • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome);
  • indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail (może być wymagane do rejestracji i logowania na stronie internetowej lub w aplikacji).
 4. Uczestnik Szkolenia organizowanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online) nie ma prawa do utrwalania przebiegu szkolenia lub jego treści. Uczestnik nie ma również prawa do wprowadzania do obrotu treści Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania Szkolenia osobom trzecim.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów.
 3. Ewentualne spory z Przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora technicznego.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  Biuro Obsługi Klienta
  Forum Media Polska Sp. z o.o.
  ul. Polska 13, 60-595 Poznań
  tel.: 61 66 55 774
  tel.: 61 66 55 800
  e-mail: bok@forum-media.pl

IX Łódzkie Dni
Uroginekologiczne

Uroginekologia 2022
to wydarzenie organizowane dla lekarzy stawiających na rozwój oraz chcących ugruntować już posiadaną wiedzę. Tematyka spotkań jest niezwykle bogata – obejmuje zarówno aktualne, lecz wciąż kontrowersyjne zagadnienia, jak i nowości w tej specjalizacji.
Wykłady prowadzone są przez najlepszych specjalistów w kraju, którzy na przykładzie własnej praktyki przedstawią standardy postępowania z pacjentką w gabinecie lekarza. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, wartościowych dyskusji i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.
 
@Copyright 2022 Forum Media Polska